Hitünk alapjai

1. Mi jellemzi a református istentiszteletet?

A templomainkat a puritán egyszerűség, tisztaság jellemzi, a szobroktól és képektől mentes, általában fehérre meszelt falak dominálnak. A templomainkban csak a legszükségesebbek találhatók: a padok, szószék, úrasztala. A liturgiában a prédikáció, Isten élő Igéje a meghatározó és nem a külsőség.

2. Mi jellemzi a református embert?

A református hívők életét az egyszerűség, a szorgosság, a munka becsülete, a józan életvitel jellemzi. Az élő hit a bibliaolvasásban, az imádkozás gyakorlásában és az aktív közösségi részvételben nyilvánul meg.

3. Mik a református hit alapjai?

  • A Szentírás
  • Az Apostoli Hitvallás
  • A Heidelbergi Káté
  • A II. Helvét Hitvallás

Sola Scriptura Egyedül a Szentírás
A reformáció visszatért a Biblia eredeti tanításához: Isten hitünk és életünk egyetlen mértékéül a teljes Szentírást rendelte. A reformáció kora óta mindig akkor következett megújulás gyülekezeteink életében, amikor a családokban és a gyülekezetek életében újra fontos lett a teljes Szentírás.

Sola Gratia Egyedül kegyelemből
A reformátusok hiszik, hogy az üdvösség nem emberi teljesítménytől, hanem Isten kegyelmétől függ. Valljuk, hogy Isten minket egyedül Krisztus kereszthaláláért mentett fel a halálos ítélet alól, ezt semmivel sem tudjuk kiérdemelni, mert ezt kegyelemből kapjuk ajándékként.

Sola Fide Egyedül hit által
A megigazulást kizárólag hit által nyerhetjük el, bármilyen jó cselekedet szükségessége és hozzáadása
nélkül. A hit nem egy emberi reakció, hanem Isten munkája a kegyelem által.

Solus Christus Egyedül Jézus Krisztus által
Megváltásunk egyedül és kizárólag üdvözítő Jézus Krisztusunk munkája. Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró Isten és ember között.

Soli Deo Gloria Egyedül Istené a dicsőség
Minden dicsőség egyedül Istennek jár, mivel a megváltás kizárólag az Ő akarata és tette által ment végbe: nemcsak Jézus mindenre elégséges bűnhődése a mi bűneinkért a kereszten az Ő munkája, hanem az is, ha mi hiszünk Jézusnak ebben a tettében, és ezt a hitet is az ember szívében a Szentlélek hozza létre.

Szentségek, sákramentumok
A Református Egyházunknak a Biblia alapján, Jézus Krisztus parancsa szerint két sákramentuma van: a keresztség és az úrvacsora.
A keresztségben egyszerre fogadjuk el Isten ajándékát és fogadunk neki hálából örök hűséget. A keresztség részünkről új kezdést is hirdet: Mostantól kezdve Isten népének tagjaként, Jézus Krisztussal való szövetségben akarok élni. A gyermek helyett a szülei tesznek vallást, és a szülei tesznek fogadalmat arra, hogy gyermeküket a keresztyén egyház közösségében, hitben nevelik. A gyermek helyett – most még – a szülők mutatják meg, hogy a gyülekezet közösségéhez kívánnak tartozni. Jézus Krisztus bocsánatának, kegyelmének ígérete a gyermekeké is.
Az úrvacsora emlékezés Jézus Krisztus keresztáldozatára. A bor Krisztus vérét, a kenyér pedig testét jelképezi.

0 Shares